TOK MINING

KVX는 TOK 토큰 및 암호화폐 에어드롭을 통해 거래소 수익을 탈중앙화 합니다.

TOK 마이닝 현황

D-1 차 11:00:00
채굴량 0TOK
/락업해제량 /-TOK
거래량 -KRW
1,000 KRW 당 -TOK
D-day 차 09:00:00 ~ 08:59:59
채굴량 0TOK
/락업해제량 /TOK
거래량 KRW
1,000 KRW 당 TOK

수익 공유 현황

D-1 차 18:00:00
유효 TOK 총량-TOK
전체 TOK /-TOK
거래 수수료
(바이백 재원)-KRW
1 TOK 당 -1KG
D-day 차 09:00:00 ~ 08:59:59
유효 TOK 총량 TOK
전체 TOKTOK
거래 수수료
(바이백 재원)KRW
1 TOK 당1KG